Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

 

Ders

Kodu

T

U

L

Ulusal Kredi

AKTS

Mukavemet

520054004401205

3

0

0

3

5

 

Dersin Türü

Zorunlu - Ortalamaya Girer

Dersin Seviyesi

6

Yarıyıl/Dönem

3

Dersin Dili

TR

Dersin kordinatörü

Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

Dersi Verenler

Doç.Dr. Hasan ÖZKAYNAK

Dersin Yardımcıları

 -

Öğretim Türü

Örgün

Dersin Kategorisi

Programın Temel dersleri

Ön Koşullar

-

Önerilen Dersler

-

 

Diğer ÖZellikler

Bu ders tasarım/özgün üretimler içeriyor

Hayır

Bu ders disiplinlerarası çalışmalar içeriyor

Evet

Bu ders staj/işyeri uygulamaları içeriyor

Evet

 

Dersin Yürütülmesi Hakkında

Bu dersten en iyi şekilde faydalanmak ve başarılı olmak için; ders biriktirilmeden çalışılmalıdır. Öğrencinin derse gelmeden önce ÖYS üzerindeki materyalleri çalışmış ve en az 2 soru sorabilecek düzeyde hazırlanmış olması gerekir. Her dersin sonunda haber vermeden Kısa Sınav uygulaması yapılabilecektir. Ödevlerin geç teslim edilmesi halinde, geciken her gün için 20 puan cezai eksik puanlama yapılır. Dersin pekiştirilmesi için, ders sonrasında tekrarlar yapılarak, çözümlü uygulamalar kitapçığından alıştırmalar yapılmalıdır.

 

Dersin Amacı

Öğrencilere genel olarak yapılarda kullanılan malzemelerin davranışlarını, yük etkisindeki yapı elemanlarında oluşan gerilme tiplerini, gerilme tipine göre alınması gereken önlemleri ve sistem bazında oluşan mühendislik problemlerinin çözümü ile ilgili bilgi kazandırmak.

 

Dersin İçeriği

Mukavemetin temel ilkeleri, Eksenel Kuvvet, Kesme Kuvveti, Atalet Momentleri, Basit Mukavemet Hali, Basit Eğilme, Gerilme ve Birim Şekil değiştirme, Gerilme-Şekil değiştirme Bağıntıları, Mohr Dairesi, Kesit Tesirleri ve Bileşik Mukavemet Hali .

 

Ders Çıktıları / Öğrenme Hedefleri

Öğretim Yöntemleri

Ölçme Yöntemleri

1 . Çubuk elemanlardan oluşan yapı sistemlerinde güvenlik şartlarını açıklar.

1.1 . Mukavemet kavramını açıklar.

1.2 . Yapılarda çubuk elemanı ve ideal malzemeyi tanımlar.

   

2 . Gerilme türleri ile şekil değiştirme türlerini ilişkilendirir.

2.1 . Şekil değiştirme türlerini listeler.

2.2 . Gerilme türlerini ve emniyet faktörü kavramını açıklar.

   

3 . Eksenel yük etkisi altındaki çubuk elemanlarda oluşacak gerilmeleri hesaplar.

3.1 . Eksenel Normal Kuvveti ve Hooke Yasasını tanımlar.

3.2 . Elastisite Modülü kavramını tanımlar.

3.3 . Elastisite Modülü bileşenlerini açıklar.

   

4 . Kesme etkisi altındaki çubuk elemanlarda oluşacak kayma gerilmelerini belirler.

4.1 . Poisson Oranı kavramını açıklar.

4.2 . Kesme Kuvveti etkisinde oluşacak kayma gerilmesini tanımlar.

   

5 . Normal ve kayma gerilmesi etkisi altındaki kesitlerde oluşacak şekil değiştirmeleri hesaplar.

5.1 . Gerilme etkisindeki elemanlarda oluşacak şekil değiştirme tiplerini belirler.

   

6 . Kayma gerilmesi etkisi altındaki birleşimlerde perçin ya da bulon sayısını hesaplar ve levha tipi elemanlarda kesit boyutlandırması yapar.

6.1 . Kayma gerilmesi aktaran birleşim tiplerini tanımlar.

6.2 . Kayma gerilmesi aktarımı sağlayacak kesitleri

   

7 . Boyutları belirli bir kesitin atalet momentini hesaplar.

7.1 . Yapı elemanına ait kesit özelliklerini anlatır.

7.2 . Kesitin atalet momenti kavramını açıklar.

   

8 . Basit eğilme hesabı yapar ve kesiti boyutlandırır.

8.1 . Basit Mukavemet Halini açıklar.

8.2 . Basit eğilme tanımını yapar.

8.3 . Basit Eğilme etkisindeki bir kesitte güvenlik şartlarını belirler.

   

9 . Tek eksenli gerilme şartlarını belirler ve asal gerilmeleri hesaplar.

9.1 . Gerilme-Şekil değiştirme ilişkilerini açıklar.

9.2 . Tek eksenli gerilmeyi ve asal gerilmeleri tanımlar.

   

10 . Tek eksenli ve iki eksenli gerilme şekil değiştirme hesabını yapar.

10.1 . Tek eksenli gerilme-şekil değiştirme bağıntılarını türetir.

10.2 . İki Eksenli Gerilme Şekil değiştirme bağıntılarını türetir.

   

11 . Mohr dairesi yöntemi ile asal gerilme düzlemlerinin koordinatlarını belirler.

11.1 . Asal Gerilme Düzlemlerini tanımlar.

11.2 . Mohr Dairesini tanımlar.

   

12 . İzostatik sistemlerde yük etkisi altında kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları çizer.

12.1 . Tekil yükün yarattığı kesit tesirlerini belirler.

12.2 . Yayılı yükün yarattığı kesit tesirlerini belirler.

   

13 . Kesitlerde normal kuvvet ve eğilme momentinin aynı anda etkimesi durumunda kesit boyutlandırması güvenlik hesabını yapar.

13.1 . Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki diferansiyel bağıntıları anlar.

13.2 . Bileşik Mukavemet hallerinden eksantrik normal kuvvet durumunu açıklar.

   

Öğretim Yöntemleri : (A)Sınav, (B)Kısa Sınav, (C)Juri / Kurul Sınavı, (D)Ödev, (E)Rapor, (F)Araştırma Makalesi, (G)Sunum, (H)Portfolyo, (I)Uygulamalı Beceri Gösterimi, (J)Proje İzleme, (K)Grup Projesi İzleme, (L)Tez İzleme, (M)Devam, (A1)Sınav (Ara Sınav)

Ölçme Yöntemleri : (1)Anlatım, (2)Soru - Cevap, (3)Tartışma, (4)Alıştırma ve Uygulama, (5)Gösteri, (6)Gösterip Yaptırma, (7)Rol Oynama, (8)Grup Çalışması, (9)Benzetim, (10)Beyin Fırtınası, (11)Altı Şapka, (12)Örnek Olay, (13)Deney / Labaratuvar / Atölye / Alan Uygulaması / Staj, (14)Bireysel Çalışma, (15)Problem Çözme, (16)Proje Temelli Öğrenme

Haftalık Konular

Haftalık Konular

Konular

1

Ders tanıtım ve uygulama, değerlendirme bilgilerinin öğrenciye açıklanması

Dersin müfredat içindeki önemi ve diğer dersler ile etkileşiminin vurgulanması

1. Mukavemete Giriş ve Mukavemetin Temel İlkeleri

1.1. Çubuk Tanımı.

1.2. İdeal Malzemeler.

2

2. Şekil değiştirme türleri

2.1. Gerilme türleri.

2.2. Emniyet faktörü tanımı.

3

3. Eksenel Normal Kuvvet

3.1. Hooke Yasası.

3.2. Elastisite Modülü.

4

3.3. Poisson Oranı.

4. Kesme Kuvveti

4.1. Kayma Gerilmesi.

5

5. Şekil değiştirmenin bileşenleri

5.1 Normal Şekil değiştirme.

5.2. Kayma Şekil değiştirmesi.

6

5.3. Perçin hesapları.

5.4. Kesit boyutlandırılması.

7

6. Kesit Özellikleri

6.1. Ağırlık Merkezi.

6.2. Atalet Momenti.

8

Ara Sınav (Sınav Gününüzü Kontrol Ediniz)

9

7. Basit Mukavemet Hali

7.1. Basit Eğilme.

10

8. Gerilme-Şekil değiştirme Bağıntıları

8.1. Tek Eksenli Gerilme.

8.2. Asal Gerilmeler.

11

9. Tek Eksenli Gerilme-Şekil değiştirme Bağıntıları

9.1. İki Eksenli Gerilme.

9.2. İki Eksenli Gerilme-Şekil değiştirme Bağıntıları.

12

10. Asal Gerilme Düzlemlerinin Analitik olarak belirlenmesi

10.1. Mohr Dairesi Yöntemi.

13

11. Kesit Tesirleri

11.1. Kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti diyagramları.

14

11.2 Düşey yüklü kirişlerde kesme kuvveti ve eğilme momenti arasındaki diferansiyel bağıntılar.

12. Bileşik mukavemet halleri

12.1. Normal kuvvet ve Eğilme.

12.2. Eksantrik normal kuvvet durumunda gerilme hesabı.

 

Kaynaklar

Ders Notu: Prof.Dr. Mehmet OMURTAG muhtelif kitapları

 

Değerlendirme

   

Dönem İçi Değerlendirme Araçları

Sırası

Sırası

Ara Değerlendirme

A: Sınav

1

30

Diğer Dönem İçi Değerlendirme Faaliyetleri

B: Kısa Sınav

B: Kısa Sınav

1

2

10

10

Dönem Sonu Değerlendirme Araçları

A: Sınav

1

50

 

Sıra

Program Kazanımı

Derece

1

2

3

4

5

1

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli altyapıya sahiptir. (MÜDEK i)

         

2

Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)

   

X

   

3

Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. (MÜDEK ii)

   

X

   

4

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yötemlerini uygulama becerisine sahiptir (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarım

 

X

     

5

Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. (MÜDEK iv a)

   

X

   

6

Mühendislik problemlerinin incelenmesi için deney tasarlar, deney yapar, veri toplar, sonuçları analiz eder ve yorumlar (MÜDEK v)

         

7

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışır; bireysel sorumluluk alır. (MÜDEK vi)

         

8

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahiptir. (MÜDEK viii)

         

9

Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı İleri Düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır. (MÜDEK iv b)

         

10

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurar; bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portfoyü B1 Genel Düzeyinde kullanır. (MÜDEK vii)

         

11

Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahiptir. (MÜDEK ix)

         

12

Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahiptir. (MÜDEK x)

   

X

   

13

Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik etkileri ile çagin sorunları hakkında bilgi sahibidir; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalığa sahiptir. (MÜDEK xi)

         

 

Ders Çıktılarının Program Çıktılarına Katkısı

Program Çıktıları

İlgili Öğrenme Çıktıları

2.Matematik, fen bilimleri ve kendi dalları ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik problemlerini modelleme ve çözme için uygulayabilme becerisine sahiptir. (MÜDEK i)
2.1.Rijit cisim mekaniği problemlerini çözer.
2.6.Hiperstatik yapı sistemlerini analiz eder.
2.7.Mühendislik tasarımının araziye uygulanabilmesini saglayacak ölçme yöntemlerini kullanarak hesap ve ölçme yapar.

5,6,7

3.Karmaşık mühendislik problemlerini saptar, tanımlar, formüle eder ve çözer, bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular. (MÜDEK ii)
3.1.İnşaat mühendisligi problemleri için uygun çözüm yöntem ve tekniklerini seçer, benzetim yapar.

9,12,13

4.Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yötemlerini uygulama becerisine sahiptir (Gerçekçi kısıtlar ve koşullar tasarım
4.1.İnşaat Mühendisliği temel konularında tasarım yapar.

8,10

5.Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır. (MÜDEK iv a)
5.1.İnşaat Mühendisliği yapılarının tasarımı için gerekli olan modern teknik ve araçları seçer ve kullanır.

2,3,4,11

12.Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahiptir. (MÜDEK x)
12.1.Proje yönetimi ile risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma hakkında farkındalığa sahiptir

1

 

Dersin Eğitim Alanlarına Dağılımı

ISCED Kodu

Eğitim ve Öğretim Temel Alanları

Dağılım [%]

46

Matematik ve İstatistik

40

52

Mühendislik

60

 

İş Yükü

Etkinlikler

sayısı

Süresi [h]

Toplam İş Yükü [h]

Devam

14

3

42

Sınıf Dışı Ders Çalışma

14

3

42

A : Sınav (Ara Sınav)

1

10

10

(A + C) Dönem Sonu Değerlendirmesi

1

20

20

Toplam İş Yükü

114

Toplam İş Yükü / 25h

4,56

AKTS

5